Algemeen
De Populier telt zeven directieleden en 170 medewerkers. De school maakt, samen met twaalf andere scholen in Den Haag, deel uit van de stichting Lucas Onderwijs te Den Haag. De twaalf scholen werken samen en staan onder leiding van een regiodirecteur. Stichting Lucas Onderwijs heeft een gezamenlijke, bovenschoolse medezeggenschapsraad, de zogeheten regioraad Den Haag, die gevraagd en ongevraagd de regiodirecteur kan adviseren over schooloverstijgend beleid. Elk van de scholen is vertegenwoordigd in deze raad.

Directie
De Populier heeft een rector. De rector vormt samen met vijf conrectoren de directie. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de schoolloopbaan van de leerlingen van hun afdeling. Tevens sturen zij een deel van het docententeam aan.

Rector: De heer drs. R. van Oevelen
lyceummavo
Conrector brugklas HV & V en HV2
Mw. R.W.J. den Hengst
Conrector brugklas MH en MH2
Mw. A. Bowier
Conrector V2 t/m V6
Mw. drs. S. van de Koevering
Conrector M3 en M4
Dhr. R. Mesman
Conrector H3 t/m H5
Dhr. M. Sturing

Vaksecties
Docenten die lesgeven in hetzelfde vak, vormen een sectie. De meeste secties op De Populier bestaan uit meerdere docenten, maar er zijn ook secties die slechts uit één docent bestaan. Iedere sectie heeft een leider. De sectieleider zorgt er samen met de sectieleden voor dat de juiste stof behandeld wordt, op gelijk niveau getoetst wordt en de juiste methode wordt ingezet. De sectieleider onderhoudt ook het contact tussen schoolleiding en sectie.

Algemene organisatie
Mevrouw K.I. Janse, conrector organisatie, is verantwoordelijk voor de organisatie van de school, zoals de roosters, alle vormen van planning (inbegrepen de formatieplanning), het gebouw en administratieve zaken m.b.t. de onderwijsorganisatie. Vanuit die functie zit de conrector organisatie bij het directieoverleg en zorgt dat alle besluiten getoetst worden op organisatorische (on)mogelijkheden.

Onderwijs ondersteunend personeel
De Populier heeft verschillende onderwijsassistenten, conciërges, kantinemedewerkers en toezichthouders. Zij behoren allen tot het onderwijsondersteunend personeel. Zij zijn onmisbaar vanwege hun ondersteunende rol binnen de organisatie van de school.

Secretariaat
Het secretariaat van De Populier is gehuisvest aan De Populierstraat. Het secretariaat ondersteunt (de leden van) de directie bij de dagelijkse werkzaamheden en draagt o.a. zorg voor de secretariële werkzaamheden voor diverse administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem.

Roostermakers
De Populier kent twee roostermakers. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de lesroosters, het opstellen van aparte roosters (bijvoorbeeld proefwerkrooster, roosters voor excursies, vervangingsroosters, etc.) en voor het aanpassen van het rooster aan ziekmeldingen, toetsen, projecten, vergaderingen, werkweken en andere (al dan niet voorziene) factoren.