Algemeen
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’). Dat is wettelijk zo geregeld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen die bij de school betrokken zijn, namelijk personeel, ouders en leerlingen.

Taak van de MR
De medezeggenschapsraad heeft tot taak het beleid van de directie te bespreken en hierover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de directie te geven. De MR bespreekt dan ook uiteenlopende onderwerpen, zoals de inrichting van het onderwijs (bijv. het schoolplan, lessentabellen), de organisatie van de school, het financiële beleid (bijv. de begroting) en facilitaire zaken (bijv. inrichting van en voorzieningen in het schoolgebouw). Op bepaalde punten heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. Dit betekent dat de goedkeuring van de MR nodig is voordat een bepaald directiebesluit van kracht kan worden.

Leden van de MR
Onze MR bestaat uit acht leden, te weten vier vertegenwoordigers van het personeel, twee ouders en twee leerlingen:

MR-Ieden namens het personeel 
Dhr. drs. C.J. van Peursen (voorzitter)
Dhr. J. Glerum (secretaris)
Dhr. J. den Beer
Mw. C.J. van der Zon-Schensema

MR-Ieden namens de ouders
Mw. P. Top, namens de ouders van de lyceum-leerlingen
Mw. dr. M. Heneweer, namens de ouders van de mavo-leerlingen

MR-Ieden namens de leerlingen
Elia Visser (atheneum 3), namens de leerlingen van het lyceum
Guido van Kuik (mavo 3), namens de leerlingen van de mavo

Heeft u vragen of zou u ook deel willen uitmaken van de medezeggenschapsraad? Voorzitter en secretaris zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3648808. Tevens zijn zij bereikbaar per mail via mr@depopulier.nl. Nieuwe leden die op enig moment tot de MR toetreden, dienen schriftelijk te verklaren dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.