Algemeen
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’). Dat is wettelijk zo geregeld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen die bij de school betrokken zijn, namelijk personeel, ouders en leerlingen.

Taak van de MR
De medezeggenschapsraad heeft tot taak het beleid van de directie te bespreken en hierover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de directie te geven. De MR bespreekt dan ook uiteenlopende onderwerpen, zoals de inrichting van het onderwijs (bijv. het schoolplan, lessentabellen), de organisatie van de school, het financiële beleid (bijv. de begroting) en facilitaire zaken (bijv. inrichting van en voorzieningen in het schoolgebouw). Op bepaalde punten heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. Dit betekent dat de goedkeuring van de MR nodig is voordat een bepaald directiebesluit van kracht kan worden.

Leden van de MR
Onze MR bestaat uit acht leden, te weten vier vertegenwoordigers van het personeel, twee ouders en twee leerlingen. Nieuwe leden die op enig moment tot de MR toetreden, dienen schriftelijk te verklaren dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar per e-mail: mr@depopulier.nl. Voorzitter en secretaris zijn tevens bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3648808.

MR-Ieden namens het personeel 
Mw. D. Joustra (secretaris)
Dhr. drs. C.J. van Peursen (voorzitter)
Dhr. E. van Splunter
Mw. C.J. van der Zon-Schensema

MR-Ieden namens de ouders 
Dhr. D. Batenburg
Dhr. ir. R.W. Visee

MR-Ieden namens de leerlingen 
Maud van Bochove (mavo 4), namens de leerlingen van de mavo
Elia Visser (atheneum 2), namens de leerlingen van het lyceum