Ontstaan deviceklas

We leven in een maatschappij die sterk gedigitaliseerd is. Leerlingen moeten tegenwoordig niet alleen leren lezen en schrijven. Ze moeten ook leren om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ze zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar. Digitale geletterdheid wordt tegenwoordig dan ook gezien als een basisvaardigheid die onze huidige en toekomstige leerlingen moeten leren beheersen. Dit vraagt om flexibilisering, ook van ons onderwijs. Om deze redenen zijn wij in het schooljaar 2021-2022 gestart met een pilot “Deviceklas” in alle afdelingen (mavo, havo en vwo).

 

 

 

 

Ontstaan deviceklas
Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2023-2024

Vanwege het succes en de goede resultaten van de deviceklas starten we in het schooljaar 2023-2024 een nieuw project. Elke toekomstige brugklasleerling krijgt de mogelijkheid om bij de Rent Company een Chromebook tegen een gereduceerd tarief te kopen of te huren.
Komend jaar staat voor ons in het teken van verdere ontwikkeling op ICT-gebied. We gaan schoolbreed nader onderzoek doen naar de wijze waarop ICT een aanvulling kan zijn op onze lessen, daarbij voortbouwend op de goede resultaten van de pilot ‘deviceklas’. Door oefening en praktische ervaring willen wij de digitale basisvaardigheid onder onze leerlingen verder ontwikkelen en perfectioneren. Daarnaast zal ICT ook ingezet worden als middel om recht te doen aan verschillen en diversiteit tussen leerlingen.

Gebruik device in de klas

Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je hiervoor nodig hebt. Onder digitale geletterdheid vallen mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden. In de deviceklas streven wij ernaar de leerlingen zoveel mogelijk kennis mee te geven op deze vier vlakken. Dit gebeurt in de eerste plaats tijdens het vak informatica. Hier wordt de basis gelegd voor een breed scala aan digitale vaardigheden door de integratie van GO21 . Dit complete pakket lesmateriaal sluit naadloos aan bij de 21st century skills, competenties die onze huidige en toekomstige leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Tijdens en na de lessen moedigen wij de leerlingen aan veelvuldig gebruik te maken van hetgeen zij tijdens de informaticalessen leren. Zodoende proberen wij te bereiken dat onze leerlingen een actieve(re) rol in het leerproces krijgen en vaker samenwerken aan opdrachten.
Het gebruik van een Chromebook is niet bedoeld ter vervanging van de lesboeken die wij op school gebruiken. De inzet van ICT  dient als aanvulling op het bestaande lesmateriaal. We zullen altijd streven naar een optimale mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen. Verschillende leerstrategieën, formatief handelen en recht doen aan verschillen zijn en blijven de belangrijkste bouwstenen van onze lessen.

Gebruik device in de klas