Wat biedt De Populier op het gebied van remedial teaching?
Bij alle brugklassers wordt in de eerste week van het schooljaar een dictee afgenomen. Aan de hand van de gemaakte fouten, bekijken de orthopedagoge en de remedial teachers of er bij een leerling sprake kan zijn van dyslexie. Deze leerlingen worden begeleid door de remedial teachers op het gebied van lezen en spelling gedurende het eerste schooljaar. Aan het einde van het schooljaar nemen de remedial teachers bij deze leerlingen een aantal testen op het gebied van lezen en spelling af. Vervolgens bekijkt de orthopedagoge aan de hand van de resultaten van deze testen of er een officieel dyslexieonderzoek moet volgen.

Dyslexieonderzoek
Voordat de orthopedagoge het officiële dyslexieonderzoek afneemt, wordt hiervoor aan de ouders schriftelijk toestemming gevraagd.
Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden: de school neemt de helft van deze kosten voor haar rekening en de ouders betalen de andere helft van de kosten.
Indien uit de uitkomst van het dyslexieonderzoek blijkt dat de leerling dyslectisch is, wordt er door de orthopedagoge een dyslexieverklaring afgegeven.

Faciliteiten
Met deze dyslexieverklaring heeft de leerling recht op toetstijdverlenging en/of tellen spelfouten minder zwaar mee. De leerlingen ontvangen een dyslexiekaart waarop de faciliteiten staan vermeld.

Remedial teachers op De Populier
Mw. I.A. Bunschoten (remedial teacher)
Mw. B.W. Waasdorp (remedial teacher)
Mw. drs. H.E.M. Coenen (orthopedagoog en psycholoog)