I. ALGEMENE REGELS

 1. De docentenvergadering heeft het recht beslissingen omtrent bevordering te nemen die afwijken van de gestelde regels en schema’s mits deze beslissingen niet in strijd zijn met de Wet op het Voortgezet Onder­wijs en de leerplichtwet.
 2. De regels en voorwaarden die in dit reglement beschreven staan, hebben betrekking op het eindrapport (RE), tenzij anders is vermeld. Beslissingen over bevordering, afwijzing en plaatsing worden gebaseerd op dit eindrapport.
 3. Als er in dit reglement sprake is van ‘pakket’, worden daarmee de in het  navolgende leerjaar te volgen CE-vakken bedoeld. Met ‘punten’ wordt het totaal aantal behaalde punten bedoeld.
 4. Een docent die verhinderd is een rapportvergadering bij te wonen, dient van tevoren contact op te nemen met de teamleider.
 5. Docenten doen aan ouders geen inhoudelijke mededelingen over rapport­vergaderingen en stemverhoudingen. De mentoren en de teamleider vertegenwoordigen de school en delen de uitslag van de stemmingen mee.
 6. Een revisievergade­ring wordt uitsluitend gehouden op grond van nieuwe feiten of een ken­nelijke on­rechtvaar­digheid. Dit ter beoordeling van de schoollei­ding.
 7. In bijzondere gevallen kan de rector, zo mogelijk na overleg met de docenten-vergadering, besluiten van de regels in dit reglement af te wijken.


II. HET BEPALEN VAN RAPPORTCIJFERS

 1. Op de rapporten worden hele cijfers gegeven. Wanneer echter bij de overgangsnormen sprake is van het bepalen van een gemiddelde worden de onafgeronde RE-cijfers (1 decimaal) gebruikt ter verkrijging van dit gemiddelde.
 2. Per vak staat vast op welke wijze per leerjaar de resul­taten, behaald voor de onder­scheiden vakonder­delen, het rapportcijfer bepalen.
 3. De leerling dient inzicht te hebben in de wijze waarop een rapportcijfer tot stand komt.


III. REGELS VOOR STEMMINGEN

 1. Een docentenvergadering kan in geval van stemming over een leerling alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste 2/3 van het aantal do­centen dat in de lopende cursus aan de desbetreffende leer­ling lesgaf, aan de stemming deelneemt. Een docent die verhinderd is, kan eventueel zijn stem van tevoren bekend maken aan de teamleider of mentor.
 2. Indien een leerling volgens dit reglement geen bespreekgeval is, wordt over deze leerling niet gestemd, tenzij ten minste drie docenten van oor­deel zijn dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 3. Bij overgangsbeslissingen wordt in beginsel gestemd over alle leerlingen die bespreekgeval zijn.
 4. Voor de stemming krijgt iedere docent van de betreffende leerling de gelegenheid zijn cijfer toe te lichten en zijn mening over de leerling te geven. Daarna wordt gestemd, rekening houdend met het gehele rapport en de toelichtingen.
 5. Stemgerechtigd zijn de teamleider en alle docenten die aan de leerling les hebben gegeven. De teamleider heeft één stem, ook als hij aan de leerling heeft lesgegeven. Leerlingbegeleiders, remedial teachers, decaan en rector kunnen advies geven.
 6. Bij de overgang wordt gestemd per vak; als een besluit wordt genomen over plaatsing van een niet-bevorderde leerling, wordt gestemd per leraar.
 7. Een voorstel is aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen is toegestaan. Blanco stemmen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag.
 8. Indien de stemmen staken, wordt beslist in het voordeel van de leerling.
 9. Slechts in uitzonder­lijke geval­len mag tijdens een ver­gadering een cijfer veranderd worden.


IV. OVERGANGSNORMEN EN PLAATSING (ALGEMEEN)

 1. In de dakpanklassen in leerjaar 1 en 2 worden de cijfers op het laagste niveau gegeven (dus in M/H op Mavo niveau en in H/V op Havo niveau).
  In gymnasium- en atheneumklassen worden cijfers op VWO niveau gegeven.
 2. Het cijfer 6 is voldoende. Een 5 wordt gezien als 1 tekort; een 4 als 2 tekorten.
  Een cijfer lager dan 4 wordt gezien als 3 tekorten.
 3. Indien een leerling een extra vak doet, kan het extra vak bij een bevorderingsbesluit buiten beschouwing­ worden gelaten.
 4. Een leerling die aan alle voorwaarden voldoet, is bevorderd.
 5. Bij bevordering van een leerling naar een hogere afdeling geldt de volgende regel: indien een leerling aan alle voorwaarden voor bevordering naar een hogere afdeling voldoet, is deze leerling toch bespreekgeval.
 6. Een leerling die een door een deskundige vastgestelde leerstoornis (dyslexie, dyscalculie e.d.) heeft en die op grond van de overgangsnormen niet bevorderd is, is bespreekgeval.
 7. Als een leerling voldoet aan de overgangsnormen maar een cijfer lager dan 4 op het eindrapport heeft, is hij een bespreekgeval.
 8. Indien een leerling met het gekozen pakket niet bevorderd kan worden, wordt bekeken of bevordering wel mogelijk is met wijziging van het pakket. Voor eventuele bevordering is in dat geval de pakketwijziging een bindende
 9. Een niet-bevorderde leerling mag niet doubleren als hij al eerder aan deze of een gelijkwaardige school heeft gedoubleerd. Besproken wordt of de niet bevorderde leerling in een afdeling lager op De Populier geplaatst kan worden of welke mogelijkheden er elders zijn.
 10. Een niet-bevorderde leerling heeft geen recht op doubleren, als hij het leerjaar heeft doorgebracht in een hogere afdeling dan het jaar daarvóór.
 11. De docentenvergadering beslist over de plaatsing van afgewezen leerlingen, mits betrokken ouders en leerlingen tijdig (rond de laatste tafeltjesavond) en zorgvuldig (schriftelijk en mondeling) op de hoogte zijn gesteld van mogelijk in een later stadium te nemen onwelgevallige maatregelen. Onder plaatsing wordt ook verstaan: een besluit dat de leerling zijn schoolloopbaan niet op De Populier mag voortzetten.


V. TAKEN

Aan bevorderde leerlingen kan voor één of meer vakken een taak worden opgelegd:

 1. als steun, om de leerling voor het betreffende vak een betere uitgangspositie te laten bereiken voor het nieuwe leerjaar; of
 2. als correctie voor een onvoldoende werkhouding in het voorbije leerjaar.

De docent moet bij aanvang van het nieuwe schooljaar nagaan of de leerling met
behoorlijke toewijding aan de taak heeft gewerkt.
Een leerling die onvoldoende aan zijn taak heeft gewerkt, moet bij aanvang van het nieuwe schooljaar thuis of na schooltijd op school (hierover beslist de teamleider) aan de taak werken. Deze leerling volgt intussen alle lessen. Zo spoedig mogelijk stelt de docent vast of de leerling de taak alsnog naar behoren heeft uitgevoerd.  Als dit opnieuw niet het geval blijkt te zijn, grijpt de teamleider in. De toegang tot de lessen kan worden ontzegd.
Een leerling van de examenklas kan worden uitgesloten van herkansing van schoolexamen-onderdelen in het betreffende vak.