Geachte ouders, verzorgers, beste leerling,

De eerste aanmeldingsprocedure is gesloten op vrijdag 5 maart 2021. Op donderdag 15 april tussen 15.00 – 17.00 uur heeft u van BOVO-Haaglanden het toelatingsbericht ontvangen. Daarnaast heeft u diezelfde middag na 15.00 uur een mail aangaande het toelatingsbesluit van De Populier ontvangen. Bij een positief plaatsingsbesluit sturen we de schooleigen inschrijfformulieren direct toe. De schooleigen inschrijfformulieren ontvangen we graag uiterlijk 22 april retour via de post, per email of in de brievenbus van de school.

Tweede aanmeldperiode
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, is er een tweede aanmeldperiode van 19 t/m 23 april 2021.  Op 11 mei ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Type brugklassen en capaciteit

Brugklas(type)Aantal plaatsenPlaatsen (%)Bijbehorende basisschooladviezen
vmbo tl/havo11043vmbo tl, vmbo tl/havo
havo/vwo8533havo, havo/vwo
vwo6023vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels op volgorde worden toegepast.

  1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
  2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 30 maart middels een loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen. In het BOVO-Haaglanden overleg is afgesproken dat over de toelatingsbesluiten dan nog niet gecommuniceerd mag worden.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. C. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl

*De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2020-2021, zie https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/