Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019, zie www.bovohaaglanden.nl/bovo-online.

Start- en einddatum aanmelding
Maandag 11 februari 2019 – vrijdag 22 februari 2019

Hoe maakt u een afspraak voor een aanmeldgesprek?
Vanaf 11 februari kunt u het aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs en  de voorkeurslijst van middelbare scholen komen inleveren op onze school. U kunt dan direct een afspraak maken voor een aanmeldgesprek op woensdag 13 februari of dinsdag 19 februari. Het is ook mogelijk om een telefonische afspraak te maken via het telefoonnummer 070-3648808.

Informatie over het aanmeldgesprek
Het is de bedoeling dat bij het aanmeldgesprek ouder(s) en kind aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat u de volgende documenten voor het gesprek meebrengt:

– Kopie van het ID van de leerling
– Het burgerservicenummer van de leerling.

Type brugklassen en capaciteit
Mavo/havo-brugklassen: 120 plaatsen
Havo/vwo-brugklassen: 110 plaatsen
Atheneum/gymnasium-brugklassen: 60 plaatsen

De capaciteit die hierboven staat vermeld, moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Lotingsprocedure

  • Alle leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school en de kinderen van personeelsleden worden zonder loting geplaatst als De Populier de eerste keus is.
  • Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 21 maart middels loting de aanmeldingen rangschikken. Tot en met de streefaantallen zijn alle leerlingen geplaatst. Over de toelatingsbesluiten kan en mag niet worden gecommuniceerd.
  • Leerlingen die onverhoopt niet geplaatst kunnen worden, doen op 3 april mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op donderdag 4 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) via een e-mail bericht over de plaatsing van hun kind.

Stroomonderwijs
In de onderbouw kiezen leerlingen voor één van onze stromen: basis, cultuur, science of sport.
Wij streven naar een evenwichtige verdeling over onze stromen.
Wanneer er sprake is van een overaanmelding voor één van de stromen is de volgorde van binnenkomst bepalend.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. Dekkers, telefoon: 070-3648808, e-mail: cdekkers@depopulier.nl.

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. Den Hengst, telefoon: 070-3024884, e-mail: rdhengst@depopulier.nl.