Anti-pestbeleid

Iedereen in de school wordt geacht mee te werken aan een goede leef- en werksfeer.  Het is dan ook ten strengste verboden om anderen te pesten. Om pestgedrag te voorkomen of, indien er toch sprake is van pestgedrag, dit zo adequaat mogelijk aan te pakken, wordt er op De Populier gebruik gemaakt van een anti-pestprotocol . Het protocol bevat handvatten voor medewerkers van De Populier, betrokken leerlingen en hun ouders.
Lees verder →

Anti-pestbeleid
Decanaat

Decanaat

Om de leerlingen uit klas 3 en hoger zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren bij het maken van de juiste profielkeuze, de juiste vakkenpakketkeuze en een passende vervolgopleiding, hebben wij op het lyceum twee decanen. De decanen informeren de leerlingen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten en organiseren thema-avonden waarbij ouders/verzorgers geïnformeerd worden over de school en het vervolgtraject na het voortgezet onderwijs.
Lees verder →

Dyslexiebeleid

Een leerling met dyslexie heeft ondersteuning nodig daar waar de gevolgen van dyslexie hem/haar belemmeren: het volgen van lessen, het maken van toetsen en/of het maken van huiswerk. De begeleiding van leerlingen met dyslexie kan, afhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, op De Populier op drie niveaus plaatsvinden: basisondersteuning, aanvullende basisondersteuning en extra ondersteuning.
Lees verder →

Dyslexiebeleid
Huiswerkbegeleiding en bijlessen

Huiswerkbegeleiding en bijlessen

Leerlingen die gebaat zijn bij huiswerkbegeleiding of bijlessen, kunnen terecht bij Het Haags Studiepunt of bij TopTutors. Het Haags Studiepunt biedt huiswerkbegeleiding en bijles aan op school. TopTutors zijn oud-leerlingen die thuis of online bijlessen verzorgen. De begeleiders ondersteunen uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning.
Lees verder →

KWT (keuzewerktijd)

In havo 4, havo 5 en de brugklas wordt na het eerste rapport KWT aangeboden. KWT staat voor keuzewerktijd. Leerlingen kunnen op basis van hun prestaties én na selectie door de mentor en de lesgevende docenten kiezen voor deelname aan een bepaalde steunles. Tijdens de KWT-uren krijgen de leerlingen extra uitleg en begeleiding van een vakdocent en kunnen zij vragen stellen over de stof. Brugklasleerlingen kunnen ook kiezen voor een verdiepingsles of begeleid werken. Leerlingen die in aanmerking komen voor een verdiepingsles kunnen een keuze maken uit: filosofie, Klassieke culture vorming of Latijn.
Lees verder →

KWT (keuzewerktijd)
Aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Op De Populier maken wij gebruik van een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) als er sterke vermoedens bestaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De meldcode heeft tot doel leerlingen, die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden, zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie.
Lees verder →

(Hulp)mentoraat

Iedere leerling op school heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als zijn/haar ouders en collega’s. De mentor begeleidt leerlingen bij zaken die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben, maar meer algemeen met de studievoortgang of school in het algemeen. Zo biedt de mentor ook een luisterend oor als zich problemen voordoen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de brugklas worden de mentoren hierbij ondersteund door de hulpmentoren.
Lees verder →

(Hulp)mentoraat
Passend onderwijs voor iedere leerling

Passend onderwijs voor iedere leerling

In 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat alle leerlingen recht hebben op een school
die aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten. Voor scholen betekent het dat er hulp ingezet
moet worden om leerlingen met een behoefte in het kader van extra ondersteuning zo goed mogelijk
te bedienen. De visie van De Populier sluit heel mooi aan op passend onderwijs, want we vinden het
belangrijk dat alle leerlingen leren omgaan met uitdagingen, zich optimaal ontwikkelen, zichzelf
mogen en durven zijn. School creëert de randvoorwaarden om de leerlingen optimaal te laten
presteren en bloeien. Ook voor leerlingen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben.
Lees verder →

Remedial teaching

Bij alle brugklassers wordt in de eerste week van het schooljaar een dictee afgenomen. Aan de hand van de gemaakte fouten, bekijken de orthopedagoge en de remedial teachers of er bij een leerling sprake kan zijn van dyslexie. Deze leerlingen worden begeleid door de remedial teachers op het gebied van lezen en spelling gedurende het eerste schooljaar. Aan het einde van het schooljaar nemen de remedial teachers bij deze leerlingen een aantal testen op het gebied van lezen en spelling af. Vervolgens bekijkt de orthopedagoge aan de hand van de resultaten van deze testen of er een officieel dyslexieonderzoek moet volgen.
Lees verder → 

Remedial teaching