Financiën / betaling schoolgeld

Sinds een aantal jaren maakt De Populier gebruik van het digitale facturatieprogramma WIS Collect. De (digitale) factuur voor het schoolgeld ontvangt u van ons per mail. Een overzicht van de totale schoolkosten per leerjaar treft u in onze de schoolgids.
Ga naar schoolgids →

Financiën / betaling schoolgeld
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’). Dat is wettelijk zo geregeld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen die bij de school betrokken zijn, namelijk personeel, ouders en leerlingen.
Lees verder →

Ouderbrieven

Op De Populier brengen wij vijf maal per cursusjaar een Ouderbrief uit. Deze ontvangt u via de mail. In de Ouderbrieven wordt u op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op school.

Voor vragen of opmerkingen over de Ouderbrief, kunt u mailen naar ouderbrief@depopulier.nl.

Ouderbrieven
Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie overlegt een aantal keren per jaar met de directie van De Populier. Tijdens dit overleg wordt gesproken over de ontwikkelingen op school en over wat verder voor ouders van belang is bij het reilen en zeilen op school. Daarnaast zijn leden van de oudercommissie actief bij de open dag, de tafeltjesavonden, de diploma-uitreikingen enzovoort.
Lees verder →

Overgangsnormen

Aan het einde van het schooljaar vinden de overgangsvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt door teamleiders en docenten het besluit genomen over de overgang van de leerlingen. De overgangsnormen vormen hierbij het uitgangspunt. Afhankelijk van de schoolresultaten van de leerling wordt de leerling tijdens deze vergaderingen langer of korter inhoudelijk besproken. De schoolresultaten zijn leidend om een leerling te bevorderen, op te laten stromen of af te laten stromen.
Lees verder →

Overgangsnormen
Privacy van onze leerlingen

Privacy van onze leerlingen

Op De Populier wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. We hebben op basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 (AVG – Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) de protocollen en procedures op bestuurs- en schoolniveau aangepast. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
Lees verder →

Protocol gescheiden ouders

De school volgt wettelijke regels met betrekking tot informatieplicht jegens gescheiden ouders. Deze regels zijn vastgelegd in het Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders. Wij gaan ervan uit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren over schoolzaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn gezamenlijk welkom op ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de afdelingsleiders kan daarvan worden afgeweken.
Lees verder →

Protocol gescheiden ouders
Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Lucas Onderwijs. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van Lucas Onderwijs en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.
Lees verder → 

PTA's & PTO's en eindexamenreglement

In het PTA en het PTO staat beschreven welke toetsen wanneer worden afgenomen, met welke weging
en onder welke condities. Het PTA en PTO waarborgen dat elke leerling in het (voor)eindexamenjaar op dezelfde wijze wordt getoetst en beoordeeld. De leerstof die in het PTO en het PTA wordt getoetst is afgeleid van de kerndoelen van de basisvorming en de exameneisen. Leerlingen krijgen het PTO/PTA aan het begin van het schooljaar uitgereikt.
Lees verder →

PTA's & PTO's en eindexamenreglement
Schoolgids

Schoolgids

Via deze link kunt u de schoolgids 2023-2024 in PDF downloaden. In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit?