Schoolprofiel
Het Christelijk College De Populier is een school met een rijke traditie. Al meer dan een eeuw slagen we erin onze kleinschaligheid te behouden, waardoor we een veilige sfeer kunnen creëren waarin iedereen zich gezien voelt. Wij hechten veel waarde aan een open en heldere communicatie en ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij het schoolleven van hun kind. Wij stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen door hen de ruimte, de rust, de uitdaging en de begeleiding te bieden die daarvoor nodig is. De uitdaging binnen ons onderwijs zit niet alleen in de reguliere vakken, maar kan ook gevonden worden in het stromenonderwijs, het beter bèta onderwijs, de sportieve en creatieve activiteiten zoals de FABklas, de X´tras, de schoolfeesten, het hulpmentoraat, de MR en of de leerlingenraad. De Populier is een school waar leerlingen en docenten niet allen zichzelf goed leren kennen, maar waar we door veel samen te werken elkaar ook beter leren kennen. Ons motto is niet voor niets ´Samen doen we het beter!´

Ligging van de school
Onze mavo bevindt zich in de wijk Duinoord. De wijk is rustig en groen. De mavo en het lyceum liggen op 700 meter afstand van elkaar en kunnen lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto bereikt worden.

Leerlingpopulatie
De Populier telt ongeveer 1370 leerlingen. Hiervan volgen zo’n 360 leerlingen onderwijs op onze mavo. Zij komen voornamelijk uit het westen van Den Haag. De Populier trekt met name leerlingen uit de Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt, de Vogelwijk en het Statenkwartier.

Samenwerking met leerlingen
Iedere leerling is belangrijk! Vanuit dat perspectief bevorderen wij betrokkenheid van leerlingen bij elkaar (zie ook leerlingenparticipatie). Zo worden leerlingen uit de bovenbouw ingezet als hulpmentoren voor de brugklas. Onze leerlingenraad overlegt wekelijks, geeft advies aan de schoolleiding en helpt bij evenementen als het kerstgala, Valentijnsdag en onze jaarlijkse inzamelingsactie voor een ontwikkelingsland. De medezeggenschapsraad van De Populier heeft een leerlingenraad. Ook worden leerlingen regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar ze hun mening kunnen geven over de school en het onderwijs. In de afgelopen jaren hebben wij in verschillende leerjaren de leerlingen betrokken bij de LeerKRACHT methode. Zij worden uitgenodigd om doelen te stellen en daar aan te werken.

Veiligheid
Populierleerlingen worden gezien en erkend! Uit enquêtes onder leerlingen blijkt dat zij zich thuis voelen op onze school en de consequent toegepaste regels waarderen. De leerlingen ervaren De Populier als een kleine en veilige school. Vanaf de brugklas bouwen we aan een hechte gemeenschap, waarin ouders en mentoren elkaar goed kennen en leraren en leerlingen zorg hebben voor elkaar. Daarbij letten we op leerprestaties, maar ook op het welbevinden van onze leerlingen. Bij ons mag je fouten maken, kun je jezelf zijn, maar laat je ook anderen in hun waarde. Discrimineren, pesten, beledigen, vloeken of grof taalgebruik staan wij niet toe.

Ouderbetrokkenheid
De Populier betrekt de ouders op verschillende wijzen bij de school door middel van de oudercommissie, de MR, diverse Ouderbrieven en ouderavonden. Wij vinden het belangrijk dat ouders ook een bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces van hun kind(eren). Ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de mentor en te bespreken hoe we er samen voor zorgen dat het goed gaat met hun zoon/dochter. Via Magister kunnen ouders cijfers, aan- en afwezigheid en huiswerk bekijken. Ook worden ouders regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar wij de mening van ouders vragen over de school.