Christelijk College De Populier – Convenant tussen ouders en school

Inleiding
In het cursusjaar 2011-2012 is op De Populier door ouders en schooldirectie in een aantal bijeenkomsten gezamenlijk intensief nagedacht over de verschillende verantwoordelijkheden die de ouders en de school hebben bij de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Door ouders en school werd geconstateerd dat het van groot belang is dat deze verantwoordelijkheden duidelijk worden benoemd in een convenant, waarin wordt vastgelegd wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden.

Uitgangspunt
De Populier is primair verantwoordelijk voor het onderwijs dat verzorgd wordt. Daarnaast hebben wij waarden geformuleerd van waaruit wij handelen en die leidend zijn in onze omgang met kinderen (zie schoolgids).
Ouders/verzorgers (hierna kortweg: ouders) zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun zoon/ dochter. Zij doen dat vanuit een waarden- en normenpatroon dat voor henzelf belangrijk is.
Als ouders hun zoon/dochter bij De Populier aanmelden, dan kiezen zij voor het onderwijs zoals De Populier dat verzorgt. Daarnaast mag verwacht worden dat de ouders zich vanuit hun eigen waarden- en normenpatroon voldoende herkennen in de waarden en normen van de school om gezamenlijk te kunnen werken aan de ontwikkeling en begeleiding van hun kind.

Wederzijdse verwachtingen
Voor zowel de ouders als de school is het van belang dat we samenwerken bij de begeleiding van de kinderen/ leerlingen bij hun groei naar volwassenheid en naar het behalen van een diploma. Daarom leggen wij hieronder vast, wat de ouders van de school mogen verwachten en wat de school van de ouders mag verwachten.

Wat verwachten de ouders van de school?

  1. Zij nodigt ouders uit voor overleg wanneer zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind.
  2. Zij biedt ouders de gelegenheid om contact te onderhouden met docenten/mentoren/teamleiders.
  3. Zij informeert ouders via Magister (doorlopend) en via schriftelijke rapporten (vier keer per jaar) over de door hun kind behaalde resultaten.
  4. Zij biedt ouders de gelegenheid om de behaalde resultaten te bespreken met docenten, mentor of teamleider.
  5. Zij betrekt ouders bij keuzes die betrekking hebben op de toekomst van hun kind (bv. keuzes ten aanzien van vakkenpakket en vervolgopleiding).

Wat verwacht de school van de ouders?

  1. Zij informeren de school (via de mentor) over alle zaken waarvan aannemelijk is dat deze voor de school van belang zijn (bv. ziekte, bijzondere zorg, overlijden familieleden, evt. scheiding van de ouders, enz.).
  2. Zij zijn aanwezig op voorlichtingsavonden van de teamleider, de mentor en/of de decaan.
  3. Zij nemen geregeld de informatie die via Magister beschikbaar is door en ondernemen waar nodig actie.
  4. Zij zorgen ervoor dat de school beschikt over de juiste gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, enz.).

Ouders mogen ervan uitgaan dat de school zich aan dit convenant zal houden. Omgekeerd verwacht de school dat ouders zich eveneens houden aan hetgeen in dit convenant is vastgelegd.