Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2019-2020, zie www.bovohaaglanden.nl/bovo-online.

Start- en einddatum aanmelding
De aanmeldingsprocedure start op 1 februari 2020 en sluit op 14 februari 2020.

Hoe maakt u een afspraak voor een aanmeldgesprek?
Vanaf 3 februari 2020 kan het BOVO-formulier en de voorkeurslijst van middelbare scholen, tijdens schooltijd  (tussen 8.15 -15.30 uur) worden ingeleverd. Vervolgens zal met u een afspraak worden gemaakt voor een inschrijfgesprek op een later tijdstip.

Type brugklassen en capaciteit


De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels op volgorde worden toegepast.

  1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
  2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Decentrale loting
Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 11 maart middels een loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen.
In het BOVO-Haaglanden overleg is afgesproken dat over de toelatingsbesluiten dan nog niet gecommuniceerd mag worden.

Centrale loting
Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze doen op 23 en 24 maart mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op 25 maart 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Tweede aanmeldperiode
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, start de tweede aanmeldperiode. Deze loopt van 30 maart t/m 3 april 2020. Op 7 en 8 april 2020 vindt een centrale loting en matching plaats voor alle leerlingen die zijn aangemeld in periode 2.

Bericht van plaatsing:
Op 8 april 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl.

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. Den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl.