Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019, zie www.bovohaaglanden.nl/bovo-online.

Belangrijke data
– De aanmeldingsprocedure start op 11 februari 2019 en sluit op 22 februari 2019.

– Vanaf 21 januari 2019 kunt u op onze site een digitaal aanmeldformulier invullen en verzenden.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een schoolmedewerker contact met u op om een afspraak te maken voor een aanmeldgesprek. Deze gesprekken kunnen worden ingepland op woensdag 13 februari of dinsdag 19 februari. Het is de bedoeling dat bij het gesprek ouder(s) en kind aanwezig zijn.

Benodigde documenten bij het aanmeldgesprek
– het BOVO-formulier met daarop het advies van de basisschool
– de voorkeurslijst van middelbare scholen met als eerste keus De Populier
– kopie van het ID van de leerling
– het burgerservicenummer van de leerling.

Type brugklassen en capaciteit
Mavo/havo-brugklassen: 120 plaatsen
Havo/vwo-brugklassen: 110 plaatsen
Atheneum/gymnasium-brugklassen: 60 plaatsen

De capaciteit die hierboven staat vermeld, moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Lotingsprocedure
* Alle leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst als De Populier de eerste keus is.
* Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst als De Populier de eerste keus is.
* Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 21 maart middels een loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen.

Binnen Bovo-Haaglanden is afgesproken dat over de toelatingsbesluiten niet mag worden gecommuniceerd.

Leerlingen die onverhoopt niet geplaatst kunnen worden, doen op 4 april mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing
Op vrijdag 5 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) via een e-mail bericht over de plaatsing van hun kind.

Stroomonderwijs
In de onderbouw kiezen leerlingen voor één van onze stromen: basis, cultuur, science of sport. Wij streven naar een evenwichtige verdeling over onze stromen. Wanneer er sprake is van een overaanmelding voor één van de stromen is de volgorde van binnenkomst bepalend.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:
Mavo/havo brugklassen: mw. Dekkers, telefoon: 070-3648808, e-mail: cdekkers@depopulier.nl.
Havo/vwo- en atheneum/gymnasium brugklassen: mw. Den Hengst, telefoon: 070-3648808, e-mail: rdhengst@depopulier.nl.