Aanmeldprocedure brugklas 2021-2022
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2020-2021, zie https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/

De aanmeldingsprocedure start op 6 februari 2021 en sluit op 19 februari 2021. Vanaf 8 februari 2021 kan het BOVO formulier en de voorkeurslijst van middelbare scholen tijdens schooltijd worden ingeleverd bij Populier mavo aan de Dunklerstraat en Populier Lyceum aan de Populierstraat. Bij het inleveren van het formulier ontvangt u informatie over de verdere procedure omtrent de inschrijving

Type brugklassen en capaciteit

Brugklas(type)Aantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vmbo tl/havo11043%vmbo tl, vmbo tl/havo
havo/vwo8533%havo, havo/vwo
vwo6023%vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels op volgorde worden toegepast.

  1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
  2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 16 maart middels een loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen. In het BOVO-Haaglanden overleg is afgesproken dat over de toelatingsbesluiten dan nog niet gecommuniceerd mag worden.

Decentrale loting
Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze doen op 30 maart mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op 31  maart ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Tweede aanmeldperiode
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, is er een tweede aanmeldperiode van 6 t/m 13 april 2021. Op 15 april vindt een centrale loting en matching plaats voor alle leerlingen die zijn aangemeld in periode 2.  Op 15 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. C. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. Den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl