Aanmeldingsprocedure brugklas 2020-2021
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2019-2020, zie www.bovohaaglanden.nl/bovo-online.

De aanmeldingsperiode start op 1 februari en sluit op 14 februari 2020.  In de periode van 3 t/m 14 februari kunt u uw kind bij ons aanmelden door het VO-aanmeldformulier en de voorkeurslijst van middelbare scholen, tijdens schooluren, bij ons in te leveren. U ontvangt dan van ons informatie over de vervolgstappen.

Type brugklassen en capaciteit

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels op volgorde worden toegepast.

  1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
  2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Decentrale loting
Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 11 maart middels een loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen.
In het BOVO-Haaglanden overleg is afgesproken dat over de toelatingsbesluiten dan nog niet gecommuniceerd mag worden.

Centrale loting
Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze doen op 23 en 24 maart mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op 25 maart 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Aanmelding omzetten in inschrijving
Na een positief plaatsingsbesluit kan de aanmelding worden omgezet in een inschrijving. Om de inschrijving definitief te maken ontvangen we graag het schooleigen inschrijfformulier retour, dat u bij de aanmelding van ons ontvangen heeft. Vanwege de sluiting van De Populier ten gevolge van het coronavirus, vragen we u de formulieren –ingevuld, gedateerd en ondertekend- voor 31 maart op te sturen. Daarbij ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van uw kind. Mocht u de inschrijfformulieren (3 in totaal) van De Populier niet (meer) hebben, dan kunt u deze via onderstaande links downloaden.

1. Inschrijfformulier brugklas 2020-2021
2. Inschrijfovereenkomst vrijwillige schoolbijdrage 2020-2021
3. Inschrijfformulier stromen 2020-2021

Tweede aanmeldperiode
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, start de tweede aanmeldperiode. Deze loopt van 30 maart t/m 3 april 2020. Op 7 en 8 april 2020 vindt een centrale loting en matching plaats voor alle leerlingen die zijn aangemeld in periode 2.

Bericht van plaatsing ronde 2:
Op 8 april 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. Den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl