Afspraken & regels
Op de mavo lopen dagelijks ruim 450 leerlingen en personeelsleden rond. In deze wirwar van mensen is het belangrijk -en vooral ook handig :– om te weten wat onze schoolregels precies inhouden.
Klik hier om te lezen welke afspraken en regels er op school gelden.

Decanaat
De decaan helpt de leerlingen uit de 2e, de 3e en de 4e klas bij de vakkenpakketkeuze en het bepalen van de vervolgstudie. Hij houdt zich dus bezig met het zogenaamde decanaat. Een decaan heet ook wel een schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). De decaan op De Dunklerstraat is meneer Van Eijk. Naast decaan is hij ook docent aardrijkskunde.
⮕ Klik hier voor meer informatie over het decanaat.

Het lesrooster
Het lesrooster vind je in Magister. Als er iets wijzigt in je lesrooster, vind je dit terug in Magister. Roosterwijzigingen vinden bijvoorbeeld plaats op het moment dat er een docent uitvalt of vervangen wordt, of wanneer er bijvoorbeeld activiteiten gepland staan. Dit betekent dat het lesrooster dat je aan het begin van het schooljaar krijgt, niet voor het hele schooljaar geldt. Houdt gedurende het schooljaar daarom altijd tot en met het 9e uur vrij voor school.
⮕ Klik hier om de lesroosters te bekijken.

Lestijden
Op De Populier werken wij met een ‘normaal’ rooster en een ‘verkort’ rooster. Het ‘normale’ rooster bevat lesuren van 45 minuten en het verkorte rooster kent lesuren van 40 minuten. Het verkorte rooster gaat in tijdens rapportvergaderingen of andere belangrijke evenementen. De lessen duren dan dus 5 minuten korter dan normaal.
Klik hier voor het normale en het verkorte lesrooster.

Overgangsnormen
Aan het einde van het schooljaar vinden de overgangsvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen bespreken de leraren van wie je les hebt samen met de conrector of je voldoet aan de overgangsnormen. Zij baseren zich hierbij op de cijfers die je gedurende het schooljaar behaald hebt en op je werkhouding.
Klik hier voor de overgangsnormen per leerjaar.

PTA & eindexamenreglement
Alles wat officieel moet worden vastgelegd rondom de schoolexamens vind je in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en het examenreglement. In het PTA wordt met name in gegaan op de inhoud van de examens en de toetsvormen. In het examenreglement worden de regels omtrent en organisatie van het schoolexamen toegelicht. Omdat scholen de schoolexamens zelf kunnen inrichten (binnen de vereisten van de examenprogramma’s), stelt iedere school zijn eigen PTA en examenreglement vast. Beide documenten worden jaarlijks voor 1 oktober (voor tenminste het huidige schooljaar en eventueel ook het komende jaar) bekendgemaakt.
Klik hier voor het PTA en het eindexamenreglement.