Leerlingenbulletin schooljaar 2020-2021

Lestijden

Lokaalnummers op je lesrooster
Op je lesrooster vind je naast lokaalnummers de volgende afkortingen:

LA1                                       Lokaal Cypresstraat 1, ingang naast fietsenstalling docenten
LA2 =                                   Remedial teaching
LB1 =                                   Lokaal Populierstraat 114 (1e verdieping)
LC1 =                                   Lokaal Populierstraat 114 (2e verdieping)
MUZ =                                 Muzieklokaal
D01 t/m D32 =                  Lokalen Dunklerstraat
GP1 =                                   Gymzaal Populierstraat
GM2 en GM3 =                  Gymzalen Morsestraat
GD1 =                                   Gymzaal Dunklerstraat

Rector:                        : drs. R. van Oevelen

Teamleiders:
HV1, V1 en HV2            : mw. R.W.J. den Hengst
MH1 en MH2                 : mw. C.C. Dekkers
M3 en M4                       : G.J. van Pelt
H3 t/m H5                      : M. Sturing
V2 t/m V6                       : lic. G.J.C. Putmans

Stafhoofd organisatie:
Mevrouw drs. K. I. Janse

Zorgcoördinator:
Mevrouw M.I.C.Haasnoot

Coördinator van Dienst (CvD):
Dhr. Buschgens

Decanen:
mavo:               M. Mesman
havo:                drs. D.J. Tissink
vwo:                 mw. L. Lips

Mentoren

Naar wie ga je toe met vragen of problemen?

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut vind je een overzicht van rechten en plichten van leerlingen.

Social media
Mobiele telefoons dienen tijdens de les uit én niet zichtbaar te zijn. In de Dunklerstraat zijn ze in de lockers. Binnen de school mag er niet gebeld/gefotografeerd worden. Tussen de lessen door mag de telefoon als hulpmiddel gebruikt worden (bv. voor rooster- en leswijzigingen), maar geen oortjes in. Bij toetsen mogen de mobieltjes niet meegenomen worden in het lokaal.

Roken
Het is verboden in en rond de schoolgebouwen te roken!

Regels in de school
Het is in de hele school verboden kauwgom te gebruiken en petten te dragen.
Alle medewerkers hebben het recht om petten, mobiele telefoons, iPods e.d. in beslag te nemen als jij je niet houdt aan bovengenoemde regels.
Na de afgesproken tijd kun je de in beslag genomen spullen ophalen bij je teamleider.

Gangen
Tijdens de lessen is het verboden om je in de gangen te bevinden, dus ook tijdens het 1e uur als je pas het 2e uur begint. Blijf buiten of ga naar de kantine tot de bel gaat.

Pauze
Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om op de trappen (behalve de brede in de Dunklerstraat) en overlopen te pauzeren.

Als je naar buiten gaat, zorg dan dat je de omwonenden niet tot last bent. Het hangen in portieken en raamkozijnen is dus verboden. Met de directie van Albert Heijn in de Fahrenheitstraat is afgesproken dat er tijdens de pauzes maximaal 20 leerlingen tegelijk naar binnen mogen. Je moet dus soms even wachten voordat je naar binnen mag. In de winkel volg je de aanwijzingen van het personeel op. Zolang het coronavirus nog niet weg is, zijn er striktere regels.

Het speeltuintje naast Albert Heijn is voor onze leerlingen verboden terrein. Het is bedoeld voor peuters en kleuters.

Leerlingen in de Dunklerstraat hebben een kantine en een ruime trap om te pauzeren.

Fietsenstalling
De stalling aan de oneven kant (links) in de Populierstraat is bestemd voor klas 1, 2 en H3.
De stalling aan de even kant (rechts) is bestemd voor de klassen V3 en 4 t/m 6.

Scooters/bromfietsen en fietsen mogen alleen op het plein geplaatst worden in de daarvoor bestemde vakken of rekken. Op de stoep, in de stalling en op het plein mag niet gereden worden.

De Dunklerstraat heeft een eigen fietsenkelder. Bromfietsen/scooters kunnen aan de achterkant geparkeerd worden.

Kopiëren
Als je een enkel blaadje wilt kopiëren in de Populierstraat kan je dat in het studiehuis laten doen (dus niet bij de conciërges). In de Dunklerstraat ga je wél naar de conciërge.
Grote hoeveelheden kunnen niet op school gekopieerd worden.

Corvee
Op De Populier zijn we met elkaar verantwoordelijk voor onze leef- en werkomgeving. Dit betekent dat alle klassen kunnen worden ingedeeld voor corveewerkzaamheden in en rond de school.
De werkzaamheden bestaan uit het opruimen van zwerfvuil.
Aan het eind van de lesdag laat iedere klas het lokaal opgeruimd achter.

Als iedereen zijn/haar afval in een prullenbak gooit, is het niet nodig corvee in te stellen. Help dus allemaal mee!

Strafuren
Als leerlingen zich niet aan de regels houden, heeft de school het recht om te corrigeren door middel van een of meer strafuren. Deze strafuren kunnen bestaan uit het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in en rond de school of het maken van strafwerk.

Baaluur
Aan het eind van de dag bestaat de mogelijkheid om tijdens het 8e en 9e uur een opgelegde straf b.v. voor  te laat komen of een rode kaart, uit te zitten. Daarover worden afspraken met je gemaakt.

Inhaaluur
Aan het eind van de dag bestaat eveneens de mogelijkheid om tijdens het 8e en 9e uur gemiste toetsen in te halen. Maak hiervoor duidelijke afspraken met je docent.

Verzuimprocedure
Bij ziekte word je voor aanvang van de lessen door één van je ouders telefonisch afgemeld. Direct bij terugkeer lever je bij de conciërge een ondertekende verzuimkaart in. Je ouders kunnen je ook digitaal ziek melden. Op de site is hiervoor een button. In Magister kan je zien welke uren eventueel  “open” staan. Als je denkt dat iets niet klopt, bespreek dit dan direct met de betrokken docent of met je teamleider. Verzuim dat niet gemeld is, door je ouders/verzorgers, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Hiervan worden je ouders in kennis gesteld en bij herhaling ook de leerplichtambtenaar. Je zult ongeoorloofd verzuim ook moeten inhalen.

Te laat komen
Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de conciërge. De eerste keer volgt geen sanctie.
De 2e t/m 6e keer moet je je de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij de conciërge. Als je vaker te laat komt, krijg je steeds een baaluur.

Onze leerplichtambtenaar heeft aangegeven dat stelselmatig te laat komen moet worden behandeld als spijbelen. De school heeft hiervoor een richtlijn gekregen die terug te vinden is op onze website.

Afmelden
Als je in de loop van de dag weg moet door ziekte of voor een afspraak, meld je je altijd bij de conciërge voordat je vertrekt.

Bordes en entree
Het bordes en de toegang tot het bordes (Populierstraat)  mogen slechts gebruikt worden om in en uit de school te lopen. Daar mag dus niet gepauzeerd worden. We willen de toegang tot de school vrij houden zodat leerlingen, medewerkers en bezoekers ongehinderd naar binnen en naar buiten kunnen gaan. Dit laatste geldt ook voor de Dunklerstraat.

Balspel
Het is onze leerlingen niet toegestaan om rond de school met een bal te spelen.

Docent verschijnt niet in de les
Als de docent aan het begin van een lesuur niet verschijnt, gaan een of twee leerlingen informeren bij de conciërges wat er aan de hand is. Alle andere leerlingen blijven rustig bij het lokaal wachten. Je mag dus niet weggaan zonder dat je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen.